WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Đài Loan sẽ chấp nhận hôn nhân đồng tính đầu tiên ở châu Á?

Đài Loan sẽ chấp nhận hôn nhân đồng tính đầu tiên ở châu Á?
 - Bởi bà nhận ra con trai mình, Alvin Chang là một người “gay” (đồng tính nam) và cần phải được hỗ trợ: “Anh trai con sẽ không bao giờ kết hôn. Nên ...