WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

1 cuộc thử nghiệm quan trọng đem đến hi vọng cho toàn nhân loại sẽ diễn ra vào tháng 11

1 cuộc thử nghiệm quan trọng đem đến hi vọng cho toàn nhân loại sẽ diễn ra vào tháng 11
 - Với khoảng 2 triệu người nhiễm HIV mới xảy ra trên toàn thế giới mỗi năm, việc kiểm soát và ngăn chặn lâu dài đại dịch HIV/AIDS yêu cầu một ...