WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Vụ thảm sát tại hộp đêm ở Mỹ: Bóng ma đe dọa "cộng đồng lục sắc"

Vụ thảm sát tại hộp đêm ở Mỹ: Bóng ma đe dọa "cộng đồng lục sắc"
 - Đối với nhiều người Mỹ, các bán bar và hộp đêm đồng tính từ lâu vẫn là nơi những người thuộc cộng đồng (LGBT) (đồng tính, song tính và chuyển ...