WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Trump: Vụ xả súng ở Orlando sẽ đỡ tệ hơn nếu mọi người đều mang súng

Trump: Vụ xả súng ở Orlando sẽ đỡ tệ hơn nếu mọi người đều mang súng
 - Tôi có thể khẳng định với cộng đồng LGBT rằng, họ là những đối tượng mà tôi quan tâm nhiều hơn cả những gì mà tôi đã nói trong những ngày gần ...