WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2016

Nhà vệ sinh "đặc biệt" không phân biệt giới tính chính thức ra mắt

Nhà vệ sinh "đặc biệt" không phân biệt giới tính chính thức ra mắt
 - Trong khi người thuộc cộng đồng LGBT vùng vẫy trong quan niệm cổ hủ của Trung Quốc thì một số tổ chức xã hội ở nước này đang có những hành ...