WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Nhà vệ sinh "đặc biệt" không phân biệt giới tính chính thức ra mắt

Nhà vệ sinh "đặc biệt" không phân biệt giới tính chính thức ra mắt
 - Trong khi người thuộc cộng đồng LGBT vùng vẫy trong quan niệm cổ hủ của Trung Quốc thì một số tổ chức xã hội ở nước này đang có những hành ...