WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2016

Người đồng tính kết hôn giả để che mắt gia đình

Người đồng tính kết hôn giả để che mắt gia đình
 - Các hình thức phân biệt chủ yếu là dùng lời nói dè bỉu khi nhắc đến người LGBT (chiếm 31,8%); bắt chước một số hành vi ứng xử của LGBT với mục ...