WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Người đồng tính kết hôn giả để che mắt gia đình

Người đồng tính kết hôn giả để che mắt gia đình
 - Các hình thức phân biệt chủ yếu là dùng lời nói dè bỉu khi nhắc đến người LGBT (chiếm 31,8%); bắt chước một số hành vi ứng xử của LGBT với mục ...