Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Người đồng tính kết hôn có được pháp luật thừa nhận?

Người đồng tính kết hôn có được pháp luật thừa nhận?
 - Cộng đồng LGBT viết tắt gồm Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/ transsexual people là cộng đồng người đồng tính trên thế giới. Ở Việt Nam cộng ...

Standing up ...