WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Mỹ sẽ công bố một phần bản ghi những cuộc gọi của tay súng Orlando

Mỹ sẽ công bố một phần bản ghi những cuộc gọi của tay súng Orlando
- Những thành viên của Capital City Pride và những người khác thuộc cộng đồng LGBT cầm những chữ cái tạo thành chữ "Orlando" để tưởng niệm ...