Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Mỹ sẽ công bố một phần bản ghi những cuộc gọi của tay súng Orlando

Mỹ sẽ công bố một phần bản ghi những cuộc gọi của tay súng Orlando
- Những thành viên của Capital City Pride và những người khác thuộc cộng đồng LGBT cầm những chữ cái tạo thành chữ "Orlando" để tưởng niệm ...

Standing up ...