WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Klitschko hứa sẽ quan sát cuộc diễu hành đồng tính ở Kiev

Klitschko hứa sẽ quan sát cuộc diễu hành đồng tính ở Kiev
 - Vào năm 2015, cuộc tuần hành của các nhà hoạt động LGBT tại Kiev với tên gọi "Tuần hành Bình đẳng" đã phải kết thúc trong vòng nửa giờ ngay sau ...