WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Kì thị người đồng tính, hãng game bị ném đá tơi tả

Kì thị người đồng tính, hãng game bị ném đá tơi tả
 - Một thành viên của Dream Games còn công khai đăng tải dòng trạng thái đầy ngang ngược: "Chúng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ LGBT. Đây là vấn đề ...