WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Hacker chống lại IS bằng ảnh khiêu dâm, đồng tính

Hacker chống lại IS bằng ảnh khiêu dâm, đồng tính
 - Một hacker đã tìm cách chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng IS bằng cách đăng ảnh khiêu dâm, đồng tính để khiêu khích các ...