WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Giáo dục giới tính ở Đức: trong trường học nghiên cứu khổ dâm

Giáo dục giới tính ở Đức: trong trường học nghiên cứu khổ dâm
 - Người ta nói với trẻ em về mối quan hệ đồng tính, chuyển giới và về các hình thức khác nhau của quan hệ tình dục khác thường. Giáo viên sẽ hướng ...