WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Biến các nhân vật dị tính thành đồng tính, nên hay không?

Biến các nhân vật dị tính thành đồng tính, nên hay không?
 - Nhìn lại cả hai chiến dịch trên, ta thấy lý do của những người ủng hộ đều là vì “sự thiếu vắng các nhân vật đồng tính” trên màn ảnh nói chung, cũng ...