WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Victoria xin lỗi về những đạo luật chống lại người đồng tính

Victoria xin lỗi về những đạo luật chống lại người đồng tính
 - Phát biểu tại Quốc hội vào ngày hôm nay 24.5, Thủ hiến tiểu bang Victoria đã lên tiếng xin lỗi về những sai lầm trong luật chống lại người đồng tính ...