WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Đừng để hài nhảm có đất sống

Đừng để hài nhảm có đất sống
 - Rồi yếu tố đồng tính cũng được đưa lên khá nhiều; hình ảnh phụ nữ Việt Nam ăn mặc lố lăng, trang điểm như ma chê quỷ hờn, giọng điệu cong cớn ...