WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Tranh cãi về luật sử dụng phòng vệ sinh tại Mỹ

Tranh cãi về luật sử dụng phòng vệ sinh tại Mỹ
 - Hôm đầu tuần trước, Bộ Tư Pháp kiện luật lệ sử dụng phòng vệ sinh của tiểu bang North Carolina là vi phạm quyền của người LGBT. Bà Lynch coi ...