WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Philippines làm nên lịch sử khi bầu người phụ nữ chuyển giới đầu tiên vào Quốc hội

Philippines làm nên lịch sử khi bầu người phụ nữ chuyển giới đầu tiên vào Quốc hội
 - Chiến thắng lịch sử của người phụ nữ chuyển giới đầu tiên trong Quốc hội Philippines đang khiến cộng đồng LGBT nước này vui mừng khôn xiết.