WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Người đồng tính bị kỳ thị ở Nhật Bản

Người đồng tính bị kỳ thị ở Nhật Bản
 - Ông Boris Dittrich (giữa), Giám đốc pháp lý Chương trình đấu tranh vì quyền của LGBT của tổ chức HRW trong một hội nghị báo chí tại Tokyo vào ...