WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Người chuyển giới đầu tiên được bầu vào Quốc hội Philippines

Người chuyển giới đầu tiên được bầu vào Quốc hội Philippines
 - Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, bà Roman luôn dành ưu tiên lớn cho các quyền của cộng đồng LGBT tại một quốc gia có hơn 80% người ...