WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Người chuyển giới đầu tiên được bầu vào Quốc hội Philippines

Người chuyển giới đầu tiên được bầu vào Quốc hội Philippines
 - Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, bà Roman luôn dành ưu tiên lớn cho các quyền của cộng đồng LGBT tại một quốc gia có hơn 80% người ...