WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Mỹ: Đa số người già cũng đã ủng hộ hôn nhân đồng giới

Mỹ: Đa số người già cũng đã ủng hộ hôn nhân đồng giới
 - cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), nhưng McCarthy tin rằng "sự phản đối giảm dần" trong Đảng Cộng hòa về vấn đề hôn ...