WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

LHQ Bị Chống Vì Không Cho Đồng Tính Dự Họp Về AIDS

LHQ Bị Chống Vì Không Cho Đồng Tính Dự Họp Về AIDS
 - ĐS Samantha Power là đại diện Hoa Kỳ tại LHQ đã gửi thư tới chủ tịch ĐHĐ Mogens Lykketoft để yêu cầu cho các hội thân LGBT dự hội nghị AIDS ...