WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

LGBT ở Trung Quốc: Chỉ 5% dám "come out", gia đình là nơi kỳ thị nặng nề nhất

LGBT ở Trung Quốc: Chỉ 5% dám "come out", gia đình là nơi kỳ thị nặng nề nhất
 - Theo một nghiên cứu mới đây, khoảng 95% người LGBT ở Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn "come out" vì sợ bị phân biệt đối xử và ngược đãi.