WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Giam hai cô gái đồng tính hôn nhau, Honolulu trả $80000

Giam hai cô gái đồng tính hôn nhau, Honolulu trả $80000
 - Thành phố Honolulu vừa đồng ý trả $80,000 để bãi nại một vụ kiện của hai cô gái đồng tính sau khi xảy ra việc một cảnh ...