WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Công chúa tóc mây" tới Trung Quốc vận động phòng chống HIV

Công chúa tóc mây" tới Trung Quốc vận động phòng chống HIV
 - Đây một hoạt động trong chiến dịch nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS. (Nguồn: CCTVNews). Mặc dù đến từ 7 tỉnh khác nhau nhưng ...