WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Công chúa tóc mây" tới Trung Quốc vận động phòng chống HIV

Công chúa tóc mây" tới Trung Quốc vận động phòng chống HIV
 - Đây một hoạt động trong chiến dịch nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS. (Nguồn: CCTVNews). Mặc dù đến từ 7 tỉnh khác nhau nhưng ...