WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Colombia hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Colombia hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới
 - Trước đó, các cặp đồng tính tại Colombia đã được cho phép kết hôn dân sự. Với phán quyết mới nhất của tòa hiến pháp, Colombia trở thành quốc gia ...