WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Beyoncé vẫn diễn ở "tiểu bang bị tẩy chay", nhưng kêu gọi fan ủng hộ LGBT

Beyoncé vẫn diễn ở "tiểu bang bị tẩy chay", nhưng kêu gọi fan ủng hộ LGBT
 - nhưng đồng thời cũng công khai kêu gọi trên website nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về dự luật phân biệt đối xử với người LGBT ở Bắc ...