WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

11 bang đâm đơn kiện chính phủ Mỹ về vấn đề người đồng tính

11 bang đâm đơn kiện chính phủ Mỹ về vấn đề người đồng tính
 - 11 bang của Mỹ vừa đâm đơn kiện chính quyền Tổng thống Obama trong việc mở rộng quyền dành cho các sinh viên đồng tính ở nước này ...