WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2016

11 bang đâm đơn kiện chính phủ Mỹ về vấn đề người đồng tính

11 bang đâm đơn kiện chính phủ Mỹ về vấn đề người đồng tính
 - 11 bang của Mỹ vừa đâm đơn kiện chính quyền Tổng thống Obama trong việc mở rộng quyền dành cho các sinh viên đồng tính ở nước này ...