WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Trung Quốc : Tư pháp không cho phép đám cưới đồng tính

Trung Quốc : Tư pháp không cho phép đám cưới đồng tính
 - Tuy nhiên 2 người cùng với nhiều người đồng tính khác vẫn tin tưởng : « Đây chỉ là một vấn đề thời gian trước khi những cặp cùng giới phái được ...