WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Nào có ai ngăn cấm được tình yêu, thanh xuân vẫn ở đó - Thượng Ẩn cũng vậy!

Nào có ai ngăn cấm được tình yêu, thanh xuân vẫn ở đó - Thượng Ẩn cũng vậy!
 - Chỉ vì, đây là bộ phim tình yêu đồng tính và họ đã diễn quá nhập vai. Và từ đó có thể người ta cho rằng nó có thể ảnh hưởng không tốt. Đấy, lỗi của họ ...