WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Mỹ: Thảm kịch trong gia đình người đồng tính

Mỹ: Thảm kịch trong gia đình người đồng tính
 - Vào tuần trước, người cha nhẫn tâm này được cho rằng đã thực hiện lời đe dọa này. Vụ việc làm dấy lên lo lắng trong cộng đồng LGBT (đồng tính, ...