WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Mỹ: Cha giết con vì là người đồng tính

Mỹ: Cha giết con vì là người đồng tính
 - Đại diện trung tâm LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) ở Los Angeles mô tả vụ án mạng 'là lời nhắc nhở rằng người LGBT không chỉ ...