WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Kết luận gây tranh cãi: Một nửa dân số thế giới đang sở hữu "gene đồng tính"

Kết luận gây tranh cãi: Một nửa dân số thế giới đang sở hữu "gene đồng tính"
 - Một nghiên cứu gây tranh cãi mới đây cho rằng một nửa dân số thế giới - gồm cả nam thẳng và nữ thẳng - có gene đồng tính trong bộ thông tin di ...