WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

James Franco: 'Tôi có một chút đồng tính'

James Franco: 'Tôi có một chút đồng tính'
 - Diễn viên "127 Hours" mô tả giới tính bản thân và nói rằng anh thu hút sự quan tâm của cả những người đồng tính và dị tính.