WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Hoa Kỳ: Phụ nữ và giới trẻ cởi mở hơn với LGBT

Hoa Kỳ: Phụ nữ và giới trẻ cởi mở hơn với LGBT
 - Một cuộc khảo sát mới đây của Reuters / Ipsos cho thấy dấu hiệu đáng mừng về thái độ của công chúng, đặc biệt là phụ nữ và giới trẻ với ...