WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Giải Cánh diều 2015: “Trúng số” trúng vàng

Giải Cánh diều 2015: “Trúng số” trúng vàng
 - không sắc” để ghi nhận nỗ lực diễn xuất và khả năng biểu đạt mạnh mẽ cảm xúc của một nhân vật đồng tính với những bước phát triển trong tâm lý.