WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Cặp đồng tính thắng kiện người mang thai hộ

Cặp đồng tính thắng kiện người mang thai hộ
 - Tây Ban Nha (cả hai đều 41 tuổi) đã ở Thái Lan từ tháng 1-2015, thời điểm bé Carmen chào đời, để tham gia vụ kiện. Sau khi ...