WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Biên tập viên tạp chí đồng tính duy nhất tại Bangladesh bị sát hại

Biên tập viên tạp chí đồng tính duy nhất tại Bangladesh bị sát hại
 - Tạp chí được phát hành năm 2014 nhằm giúp các cộng đồng LGBT được chấp nhận rộng rãi hơn ở Bangladesh. Anh cũng được Đại sứ quán Mỹ ...