WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Biên tập viên tạp chí đồng tính duy nhất tại Bangladesh bị sát hại

Biên tập viên tạp chí đồng tính duy nhất tại Bangladesh bị sát hại
 - Tạp chí được phát hành năm 2014 nhằm giúp các cộng đồng LGBT được chấp nhận rộng rãi hơn ở Bangladesh. Anh cũng được Đại sứ quán Mỹ ...