WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Bị đuổi khỏi trường vì từ chối tư vấn cho các cặp đồng tính

Bị đuổi khỏi trường vì từ chối tư vấn cho các cặp đồng tính
 - Một cựu học sinh về tư vấn đã bị đuổi khỏi trường vì đã nói là anh ta sẽ giới thiệu các đôi đồng tính đến một nhà tư vấn khác, ...