WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Thị trưởng Indonesia: "Bùng phát" trẻ đồng tính do mì gói, sữa công thức (?)

Thị trưởng Indonesia: "Bùng phát" trẻ đồng tính do mì gói, sữa công thức (?)
 - Thế nên không khó giải thích là gần đây cộng đồng LGBT (người đồng tính) lại đông đảo hơn” – ông Wismansyah nói thêm với những lời lẽ buộc tội ...