WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Người đồng tính tiếp tục bị phân biệt đối xử ở Indonesia

Người đồng tính tiếp tục bị phân biệt đối xử ở Indonesia
 - Những nhà hoạt động đồng tính Indonesia trong một cuộc biểu tình đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng ...