WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

New York đi đầu khi cho phép người chuyển giới sử dụng WC theo đúng giới tính thật

New York đi đầu khi cho phép người chuyển giới sử dụng WC theo đúng giới tính thật
 - GLAAD hoan nghênh cam kết của Thị trưởng de Blasio trong việc bảo vệ cộng đồng LGBT sống tại New York, qua đó nâng cao tiêu chuẩn công bằng ...