WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Marvel và Disney dọa tẩy chay phim trường "Captain America" nếu thông qua luật chống LGBT

Marvel và Disney dọa tẩy chay phim trường "Captain America" nếu thông qua luật chống LGBT
 - Hai ông lớn Marvel và Disney đã lên tiếng dọa sẽ ngừng quay phim tại Georgia nếu bang này thông qua đạo luật phân biệt đối xử với người LGBT.