WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Luật Sharia và tiêu chuẩn kép của Mỹ

Luật Sharia và tiêu chuẩn kép của Mỹ
 - Hãy xem cách Ả-Rập Xê-út tiến hành cuộc đấu tranh với mê tín dị đoan, quan hệ đồng tính và những người uống rượu như thế nào.