WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Indonesia chủ trương kỳ thị, cộng đồng LGBT sống trong sợ hãi vì bị tấn công

Indonesia chủ trương kỳ thị, cộng đồng LGBT sống trong sợ hãi vì bị tấn công
 - Cộng đồng LGBT Indonesia đang rơi vào tình trạng báo động đỏ khi chính quyền nước này chủ trương kỳ thị đồng tính. Trong tình trạng phải đối mặt ...