WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Hillary Clinton nguy cơ mất cử tri

Hillary Clinton nguy cơ mất cử tri
 - Vì vậy, sau phát biểu ca ngợi bà Reagan, bà Clinton đối mặt với những phản ứng dữ dội và gay gắt, đặc biệt từ cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, ...