WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Chữa đồng tính" là phản khoa học và gây hại cho con người

Chữa đồng tính" là phản khoa học và gây hại cho con người
 - Tổ chức này công khai phản đối các liệu pháp tâm thần nhằm cố gắng biến người LGBT thành người dị tính, đồng thời kêu gọi thế giới chung tay góp ...