WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Carol' được bình chọn là phim về đồng tính hay nhất mọi thời

Carol' được bình chọn là phim về đồng tính hay nhất mọi thời
 - Đây là cuộc bình chọn lớn đầu tiên về phim mang đề tài LGBT do Viện Điện ảnh Anh tổ chức. Tham gia cuộc thăm dò có 100 chuyên gia điện ảnh và ...