WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Biểu tình phản đối Donald Trump ở New York, Arizona

Biểu tình phản đối Donald Trump ở New York, Arizona
 - Đồ phân biệt chủng tộc, kẻ phân biệt giới tính, chống đối người đồng tính”, người biểu tình la ó gần tòa nhà Trump (thuộc sở hữu của ông Donald ...