Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

5 tổn thương tâm lý ở người LGBT khi không được sống thật

5 tổn thương tâm lý ở người LGBT khi không được sống thật
 - Một số lượng không nhỏ những người thuộc cộng đồng LGBT ở các nước này bị buộc phải lập gia đình theo truyền thống, và che giấu con người thật ...

Standing up ...