WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

5 tổn thương tâm lý ở người LGBT khi không được sống thật

5 tổn thương tâm lý ở người LGBT khi không được sống thật
 - Một số lượng không nhỏ những người thuộc cộng đồng LGBT ở các nước này bị buộc phải lập gia đình theo truyền thống, và che giấu con người thật ...