WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Đức lập trại tị nạn dành riêng cho người đồng tính

Đức lập trại tị nạn dành riêng cho người đồng tính
 - Tổ chức này quyết định mở khu nhà cho người đồng tính sau khi 20 người tị nạn liên lạc với họ, kể rằng cảm thấy rất sợ hãi khi phải ở trong trại tị nạn ...